Nariadenie Komisie (EÚ) č. 936/2013 z  12. septembra 2013 , ktorým sa na rok 2013 stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významom pre EHP