Vec T-169/08 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – DEI/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES — Udelenie alebo zachovanie platnosti práv na ťažbu hnedého uhlia vo verejných ložiskách v prospech verejného podniku — Vymedzenie relevantných trhov — Existencia nerovnosti príležitostí — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Zneužitie právomoci — Proporcionalita“)