Vec C-195/14: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 4. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2000/13/ES — Označovanie a prezentácia potravín — Článok 2 ods. 1 písm. a) i) a článok 3 ods. 1 bod 2 — Označenie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu pokiaľ ide o zloženie potravín — Zoznam zložiek — Použitie výrazu „malinovo-vanilkové dobrodružstvo“ a obrázkov malín a kvetov vanilky na obale ovocného čaju, ktorý tieto zložky neobsahuje)