Písomná otázka E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisii. Problémy s výkladom nariadenia (ES) č. 883/2004 pre ľudí poberajúcich dva dôchodky – nadväzujúca otázka