Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 248/2014 z  26. februára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúniové úhrady a inkasá Text s významom pre EHP