Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 8. septembra 2015 Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 8. septembra 2015.#Amitié Srl proti Európskej komisii.#Arbitrážna doložka – Grant – Finančná pomoc – Prerušenie vyplácania – Žiadosť o vrátenie vykázaných nákladov – Náhrada škody – Úroky z omeškania – Oznámenie o dlhu – Zmluvná zodpovednosť – Vzájomný návrh.#Vec T-234/12.