Správa Komisie európskemu Parlamentu a Rade o celkovom fungovaní úradných kontrol uskutočňovaných v členských štátoch (2014-2016) s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat