Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7409 – Apollo Management/Companhia de Seguros Tranquilidade) Text s významom pre EHP