Vec T-520/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – Philip Morris Benelux/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Návrh správy o posudzovaní vplyvu vypracovanom v rámci návrhu na revidovanie smernice o tabakových výrobkoch — Zamietnutie prístupu — Zverejnenie po podaní žaloby — Zastavenie konania“)