TITJUR Návrhy generálnej advokátky - Sharpston - 16. mája 2013. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Odvolanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FISHBONE - Námietkové konanie - Skoršia národná obrazová ochranná známka FISHBONE BEACHWEAR - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Zohľadnenie dodatočných dôkazov predložených po uplynutí stanovenej lehoty - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 42 ods. 2 a 3 a článok 76 ods. 2 - Nariadenie (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 22 ods. 2. # Vec C-621/11 P. New Yorker SHK Jeans/ÚHVT