Vec T-530/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2013 — Reber/ÚHVT — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Skoršie národné obrazové ochranné známky W. Amadeus Mozart — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 prvý a druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]