Vec C-457/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Článok 20 ZFEÚ, článok 21 ods. 1 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ  — Smernica 2004/38/ES  — Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov  — Oprávnené osoby  — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom  — Občan Únie, ktorý má bydlisko a je štátny príslušník toho istého členského štátu  — Pracovné činnosti  — Pravidelné dochádzanie do iného členského štátu)