Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/438 z  2. marca 2015 , ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, pokiaľ ide o prijatie spoločných usmernení k vykonávaniu dohody