TITJUR Návrhy generálnej advokátky - Sharpston - 10. apríla 2014. # Gemeente ‘s-Hertogenbosch proti Staatssecretaris van Financiën. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Hoge Raad der Nederlanden - Holandsko. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Šiesta smernica o DPH - Článok 5 ods. 7 písm. a) - Zdaniteľné plnenia - Pojem ‚plnenie za protihodnotu‘ - Prvé využívanie nehnuteľnosti obcou, postavenej na jej účet a na jej pozemku - Činnosti vykonávané ako orgán verejnej moci a ako zdaniteľná osoba. # Vec C-92/13. Gemeente ‘s-Hertogenbosch