Mål C-402/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 27 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato - Italien) – Tedeschi Srl, som för talan för egen räkning och i egenskap av ombud för en tillfällig sammanslutning av företag, Consorzio Stabile Istant Service, som för talan för egen räkning och i egenskap av huvudman för en tillfällig sammanslutning av företag mot C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 och 56 FEUF – Offentlig upphandling – Direktiv 2004/18/EG – Artikel 25 – Underentreprenad – Nationell lagstiftning enligt vilken möjligheten till underentreprenad är begränsad till 30 procent av det offentliga kontraktets totala värde och enligt vilken det är förbjudet att reducera priserna på de tjänster som utförs av underleverantörer med mer än 20 procent i förhållande till det pris som följer av anbudsförfarandet)