Дело C-402/18: Решение на Съда (пети състав) от 27 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Tedeschi Srl, действащо от свое име и в качеството на пълномощник на временно обединение на предприятия, Consorzio Stabile Istant Service, действащо от свое име и в качеството на упълномощител на временно обединение на предприятия/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Преюдициално запитване — Членове 49 и 56 ДФЕС — Възлагане на обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 25 — Подизпълнение — Национална правна уредба, с която възможността за използване на подизпълнители се ограничава до 30 % от общата стойност на обществената поръчка и се забранява цените, приложими към възложените за подизпълнение престации, да бъдат намалявани с повече от 20 % спрямо цените, произтичащи от процедурата за възлагане)