Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП