Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 277/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2020/296]