Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9927 — MVM/iCR) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 340/07