Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))