Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2098 z 28. novembra 2019 o dočasných požiadavkách na zdravie zvierat v prípade zásielok produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu s pôvodom v Únii, ktoré sa vracajú do Únie po tom, čo im bol zamietnutý vstup do tretej krajiny [oznámené pod číslom C(2019) 8092] (Text s významom pre EHP)