Vec C-582/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spracovanie osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Článok 2 písm. a) — Článok 7 písm. f) — Pojem „osobné údaje“ — Adresy internetového protokolu — Uchovávanie poskytovateľom online mediálnych služieb — Vnútroštátna právna úprava, ktorá neumožňuje zohľadnenie legitímneho záujmu sledovaného prevádzkovateľom)