Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 131/2001 av den 23 november 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet