Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júna 1971. # Gebrüder Bagusat proti Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Berlin - Nemecko. # Vec 3-71. Bagusat TITJUR