Vec C-576/11: Žaloba podaná 18. novembra 2011 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo