Διάταξη του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της 19ης Ιανουαρίου 2005, στην υπόθεση C-206/03 [αίτηση του High Court of Justice (Αγγλία και Ουαλία) Chancery Division για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά SmithKline Beecham plc (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Κοινό Δασμολόγιο — Δασμολογικές κλάσεις — Επιθέματα νικοτίνης — Νομική αξία της περί κατατάξεως γνώμης της Παγκόσμιας Οργανώσεως Τελωνείων)