Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2014 af 28. oktober 2014 om ændring af bilag II, VII, VIII, IX og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier EØS-relevant tekst