TITJUR Vistosi/Komisia Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. júna 1971. # Gianfranco Vistosi proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 61-70.