Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1977/97 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1997 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1996/97, των ποσών των συνεισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης