Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9464 — OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)