Vec T-46/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2020 – Grécko/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Schéma pomoci na plochu – Pojem ‚trvalé pasienky‘ – Článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 – Integrovaný systém spravovania a kontroly – Kľúčové kontroly – Nariadenie č. 1306/2013 – Povinnosť odôvodnenia“)