Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1748 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 uvedenej dohody