Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39317 – E.ON Gas) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4764)