Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 439/2011 zo 6. mája 2011 o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu pôvodné výrobky používaného na účely systému všeobecných colných preferencií, aby sa zohľadnila osobitná situácia Kapverdských ostrovov v súvislosti s vývozom určitých rybárskych výrobkov do Európskej únie