Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. októbra 1977.