Paint Graphos TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Jääskinen - 8. júla 2010. # Ministero dell’Economia e delle Finanze a Agenzia delle Entrate proti Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, v likvidácii proti Agenzia delle Entrate a Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) a Ministero delle Finanze proti Michele Franchetto (C-80/08). # Návrhy na začatie prejudiciálneho konania: Corte suprema di cassazione - Taliansko. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Prípustnosť - Štátna pomoc - Daňové výhody poskytnuté družstvám - Kvalifikovanie ako štátna pomoc v zmysle článku 87 ES - Zlučiteľnosť so spoločným trhom - Podmienky. # Spojené veci C-78/08 až C-80/08.