Mål C-213/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Roma - Italien) – Adriano Guaitoli m.fl. mot Easyjet Airline Co. Ltd (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på civilrättens område – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artikel 7.1 a – Behörig domstol om talan avser avtal – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artiklarna 5, 7, 9 och 12 – Montrealkonventionen – Behörighet – Artiklarna 19 och 33 – Begäran om kompensation och ersättning för skada till följd av inställda och försenade flygningar)