Vec C-213/18: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Roma – Taliansko) – Adriano Guaitoli a i./easyJet Airline Co. Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 ods. 1 písm. a) – Právomoc v zmluvných veciach – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Články 5, 7, 9 a 12 – Montrealský dohovor – Právomoc – Články 19 a 33 – Návrh na poskytnutie náhrady a náhrady škody vyplývajúcich zo zrušenia alebo veľkého meškania letov)