kohtuasi C-213/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2019. aasta otsus (Tribunale ordinario di Roma eelotsusetaotlus - Itaalia) – Adriano Guaitoli jt versus easyJet Airline Co. Ltd (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Artikli 7 lõike 1 punkt a – Lepingutega seotud asjades pädev kohus – Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artiklid 5, 7, 9 ja 12 – Montréali konventsioon – Kohtualluvus – Artiklid 19 ja 33 – Lendude tühistamisest või hilinemisest tingitud kahju hüvitamise nõue)