Sag C-213/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. november 2019 – Adriano Guaitoli m.fl. mod easyJet Airline Co. Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Roma – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 7, stk. 1, litra a) – kompetence i sager om kontraktforhold – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 5, 7, 9 og 12 – Montrealkonventionen – kompetence – artikel 19 og 33 – krav om kompensation og erstatning for den skade, der er lidt som følge af aflyste eller forsinkede flyvninger)