Дело C-213/18: Решение на Съда (първи състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma — Италия) — Adriano Guaitoli и др./easyJet Airline Co. Ltd (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 7, параграф 1, буква a) — Компетентен съд по дела, свързани с договор — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Членове 5, 7, 9 и 12 — Конвенция от Монреал — Компетентност — Членове 19 и 33 — Иск за обезщетяване и поправяне на вреди, произтичащи от отмяната и от закъснението на полети)