SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Spravodajca: Michał Boni