Υπόθεση C-231/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Ιουλίου 2020 [αίτηση του Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Blackrock Investment Management (UK) Limited κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Απαλλαγές – Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ζ' – Απαλλαγές των πράξεων διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων – Ενιαία παροχή που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κεφαλαίων]