2013/416/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  31. júla 2013 , ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 93/195/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na spätný dovoz registrovaných koní určených na preteky, súťaže a kultúrne podujatia po ich dočasnom vývoze na obdobie kratšie ako 30 dní, do Európskej únie [oznámené pod číslom C(2013) 4850] Text s významom pre EHP