Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9402 – Patrizia/KGAL/HIH/CVV/KW/RW/Control.IT) (Text s významom pre EHP)