Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9402 — Patrizia / KGAL / HIH / CVV / KW / RW / Control.IT) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)