Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9670 — APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) (Text s významom pre EHP) 2020/C 23/02