ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej v mene Únie (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Výbor pre dopravu a cestovný ruch Spravodajca: Roberts Zīle