Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/1893 zo 14. mája 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada