Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/740, annettu 4 päivänä toukokuuta 2021, Yhdistyneen kuningaskunnan työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen biosidivalmisteen Isopropanol Solution markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3037) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)